Killan säännöt

Lappeenrannan Kilta ry:n säännöt

Hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2017

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Kilta ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • tehdä tunnetuksi Lappeenrannalle ominaista perinnettä ja historiallisia arvoja sekä edistää niiden säilymistä.
  • toimia Lappeenrannan viihtyisyyden lisäämiseksialueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
  • Lappeenrannan Kilta ry:llä ei ole puoluepoliittisia tavoitteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Lappeenrannan Kilta ry

  • osallistuu Lappeenrannan alueen kehittämiseen pyrkimällä vaikuttamaan päätöksentekoon antamalla lausuntoja viranomaisille sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä
  • harjoittaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa
  • toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan ja muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa
  • järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa, kokouksia,luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita tapahtumia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota Killan jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallitukselle.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka ei toimi näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan. Erottaminen
raukeaa silloin kun jäsen on suorittanut puuttuvat maksut.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun yhtäjaksoisesti 30 vuoden ajalta tai maksamalla saman summan kertamaksuna.


4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

7. Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä sekä järjestää pääsymaksullisia tilaisuuksia.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään tietyn asian käsittelyä varten hallituksen niin päättäessä tai mikäli 1/10 yhdistyksen jäsenistä niin vaatii.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksenon kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkinasian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitäkirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään kotiseututyötä
edistävään tarkoitukseen.