Killan säännöt

Nimi ja kotipaikka   
1 §
Yhdistyksen nimi ja Lappeenrannan Kilta r.y. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään Killaksi, kotipaikka on Lappeenrannan kunta ja toimialueena Lappeenrannan kaupunki.
   
Tarkoitus ja toiminta
2 §     
Killan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Lappeenrannalle ominaista perinnettä ja historiallisia arvoja ja edistää niiden säilymistä,  toimia Lappeenrannan viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta, Killalla ei ole puoluepoliittisia tavoitteita.

3 § 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,  on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa, suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa, järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia, toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja, edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

    
Jäsenistö   
4 §
Killan varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka Killan johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Killan kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksu. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta Killan kokouksissa. Johtokunta pitää Killan jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
   
    
5 § 
Jäsen voi erota Killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti Killan kokouksen pöytäkirjaan. Killan johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii Killan sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä Killan kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6 §
Kunniajäsenekseen Kilta voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut Killan tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

    
Kokoukset
   
7 §  
Killan varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Killan kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla vähintään viikkoa aikaisemmin ainakin yhdessä paikkakunnan sanomalehdessä.
    

8 § 
Killan kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
    

9 §
Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3.     Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4.     Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5.     Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

   
10 § 
Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3.     Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4.     Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 5.     Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 6.     Valitaan Killan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan Killan puheenjohtajaksi.
 7.     Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.
 8.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 9.     Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.


Johtokunta
11 §
Killan toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuussa olevia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään viiden jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat 
12 §
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.
    
Talous
13 §
Killan tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilitarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.
   
14 §
Killalla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 
Sääntöjen muuttaminen ja Killan purkaminen
15 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan Killan kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
  
16 §
Ehdotus Killan purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
  
17 §
Killan purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.